ASKERİ FABRİKA VE TERSANE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AYDINLATMA METNİ


Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (“ASFAT”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenmesi, kullanılması, aktarılması, imha edilmesi ve haklarınız konularında sizleri işbu Aydınlatma Metni ile bilgilendirmektedir.

1. Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ASFAT; kişisel verilerin işlenmesi açısından ve aşağıda açıklanacak olan hususlar doğrultusunda Veri Sorumlusudur.

2. Kapsam ve Hukuki Sebep

Başta 1325 Sayılı Kanun’un Ek 12’nci maddesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer Mevzuat ve Yönetmeliklerden kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde, faaliyetlerimizden faydalanılabilmesi amacıyla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle kişisel verilerin (isim-soy isim, adres, meslek, eğitim, medeni durum, doğum tarihi ve yeri, özgeçmiş, elektronik posta, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, cinsiyet, araç plakası, internet sitesine girişte açılan lokasyon verileri, IP adresi ve kampüs içi kamera kayıtları) tarafımızla paylaşılması ve internet sitemize giriş yapılması halinde açık rızanıza istinaden veya yukarıda sayılan ilgili mevzuat ile tabi olduğumuz 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun, Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik, Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliği ve MSY 317-2 C Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Güvenliği Yönergesi gereği, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a uygun olarak Şirketimiz; kişisel verileri elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde yurt içinde yahut yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarabilecek ve kanunların onay verdiği diğer şekillerde gerekli idari ve teknik önlemleri alarak işleyebilecektir.

Bu kişisel veriler; açık rızanıza istinaden veya Kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması veyahut meşru menfaatin gerektirmesi sebebiyle işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Şirketimiz tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak Şirket Prosedürleri gereği imha edilecektir.

ASFAT tarafından Kanun gereğince kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat edilmektedir ve bu amaçla gerekli denetimler yapılmaktadır. ASFAT tarafından kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami hassasiyet gösterilmekte ve kişisel verilerinizin korunması amacıyla gerekli teknik, idari ve hukuki bütün tedbirler alınmaktadır.

3. Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Amaç

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Kanun’un izin verdiği çerçevede;
a. ASFAT tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması,
b. Tesisimizin ve personel güvenliğinin sağlanması,
c. Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi,
d. Şirketimiz ticari sırlarının korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası,
e. Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
f. İnsan Kaynakları faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülebilmesi,
g. Siber güvenlik teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
h. Ticari faaliyetlerimizin verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası,
i. Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
j. Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarının tesisi ve korunması,
k. Personel verimliliğini artırmak ve memnuniyetini ölçülmesi/sürdürülmesi,
l. ASFAT’ın sözleşmelerden ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi,
m. İnternet sitemiz aracılığıyla tarafımıza ileteceğiniz öneri, istek, şikayet ve arıza bildirimlerinin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi amaçları ile işlenecektir.

4. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması


Şirketimiz, kişisel verilerinizi sadece; kişilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere Kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması veyahut meşru menfaatin gerektirmesi sebebiyle, Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli tedbirler alınmak kaydıyla ve Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz tüzel ve gerçek kişiler, tedarikçiler, alt yükleniciler, iş ortaklarımız, hissedarlarımız, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ilgili diğer kişi veya kurumlara aktarabilecektir.

5. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kanun’un 28. maddesinde düzenlenen istisnalar saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde kişisel veri sahipleri olarak;
a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
f. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h. Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

ASFAT ile paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması ve ASFAT’a doğru olarak aktarılmış olması önemli olup bu durum haklarınızı kullanabilmeniz açısından önem arz etmektedir. Kişisel verilerinizde bir değişiklik olması halinde ASFAT’a bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Yanlış ya da hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk bilgiyi/veriyi ASFAT’a ileten tarafa aittir.

Bu kapsamda yapacağınız talepler Kanun kapsamında yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca ASFAT’a daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletilebilecektir. Bunun için, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren ve formatı Şirketimiz tarafından internet sitesinde (www.asfat.com.tr) sunulan başvuru formunu dolduraraktaleplerinizi Şirketimizin Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No. 252 TOBB İkiz Kuleleri C Blok Kat: 22-23 06530 Çankaya/ANKARA adresine posta yolu ile veya asfat@hs01.kep.tr uzantılı e-posta adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Başvuruların Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun şekilde yapılması gerekmekte olup başvuruya ilişkin cevaplandırma yine Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak yapılacaktır. Başvuruyu müteakip ASFAT 30 günlük yasal süre içerisinde başvuruyu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektirir hallerde ASFAT’ın 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücreti tarafınızdan talep etme hakkı saklıdır.

Şirketimizin; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkı saklıdır.